字典網 >> 國語字典 >> 拼音查字_拼音索引

拼音 A :

a ai an ang ao 

拼音 B :

ba bai ban bang bao bei ben beng bi bian biao bie bin bing bo bu 

拼音 C :

ca cai can cang cao ce cen ceng cha chai chan chang chao che chen cheng chi chong chou chu chua chuai chuan chuang chui chun chuo ci cong cou cu cuan cui cun cuo 

拼音 D :

da dai dan dang dao de den deng di dia dian diao die ding diu dong dou du duan dui dun duo 

拼音 E :

e ei en eng er 

拼音 F :

fa fan fang fei fen feng fo fou fu 

拼音 G :

ga gai gan gang gao ge gei gen geng gong gongfen gou gu gua guai guan guang gui gun guo 

拼音 H :

ha hai han hang hao he hei hen heng hong hou hu hua huai huan huang hui hun huo 

拼音 J :

ji jia jian jiang jiao jie jin jing jiong jiu ju juan jue jun 

拼音 K :

ka kai kan kang kao ke kei ken keng kong kou ku kua kuai kuan kuang kui kun kuo 

拼音 L :

la lai lan lang lao le lei leng li lian liang liao lie lin ling liu lo long lou lu  luan lue lüe lun luo lv 

拼音 M :

m ma mai man mang mao me mei men meng mi mian miao mie min ming miu mo mou mu 

拼音 N :

na nai nan nang nao ne nei nen neng ni nian niang niao nie nin ning niu nong nou nu  nuan nue nun nuo nv 

拼音 O :

o ou 

拼音 P :

pa pai pan pang pao pei pen peng pi pian piao pie pin ping po pou pu 

拼音 Q :

qi qia qian qiang qiɑnke qianwa qiao qie qin qing qiong qiu qu quan que qun 

拼音 R :

ran rang rao re ren reng ri rong rou ru ruan rui run ruo 

拼音 S :

sa sai san sang sao se sen seng sha shai shan shang shao she shen sheng shi shiwa shou shu shua shuai shuan shuang shui shun shuo si song sou su suan sui sun suo 

拼音 T :

ta tai tan tang tao te teng ti tian tiao tie ting tong tou tu tuan tui tun tuo 

拼音 W :

wa wai wan wang wei wen weng wo wu 

拼音 X :

xi xia xian xiang xiao xie xin xing xiong xiu xu xuan xue xun 

拼音 Y :

ya yan yang yao ye yi yin ying yo yong you yu yuan yue yun 

拼音 Z :

za zai zan zang zao ze zei zen zeng zha zhai zhan zhang zhao zhe zhen zheng zhi zhong zhou zhu zhua zhuai zhuan zhuang zhui zhun zhuo zi zong zou zu zuan zui zun zuo 

其它拼音275個